Политика за защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Този документ е подготвен от: Медийна лаборатория ЕООД

В сила от: 25 май 2018 г.

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася до обработването на лични данни на физически лица за нуждите на KUFAR.EU/Медийна лаборатория ЕООД

Правилата се отнасят за информацията, събрана чрез уебсайта kufar.eu, но не и за останалите сайтове и дейности офлайн.

В случаите, когато информацията не се събира на законово или договорно основание, във връзка с легитимен интерес на собственика на сайта или за защита на жизненоважните интереси на лицето, от Вас може да се изисква да потвърдите изрично съгласие с предоставянето и обработката на личните Ви данни.

С приемането на тези правила Вие също така се съгласявате, че при публикуване на съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушавате правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни.

Моля, прочетете внимателно, за да разберете как събираме, използваме и защитаваме Вашите лични данни.

Кой обработва личните данни?

Ако не е указано друго, Вашите лични данни се обработват от Медийна лаборатория ЕООД, ЕИК 202453994.

Каква лична информация събираме от хората, които посещават нашия сайт?

Не събираме данни, които позволяват да се идентифицира субекта на данни чрез публикуване на коментари или отзиви. Моля, обърнете внимание, че можете да публикувате коментара си без да разкривате имената си или имейл адрес.

Други случаи

Възможно е да събираме лични данни за посещенията на сайта като например IP адрес. Ние не обработваме тези данни и не идентифицираме потребители чрез тях.

Срок за съхранение на данните

Личните данни с отпаднало основание за обработване се изтриват или анонимизират след настъпване на това събитие.

Когато личните данни са събрани на законово основание, този срок се съобразява със законовите изисквания. В този случай, както и при събиране на данни на останалите основания, например, легитимен интерес или договорно основание, може да се предвиди по-дълъг срок – например, в случай на започнала проверка от публичен орган или ако има основание да се предполага, че такава ще бъде започната.

Освен това изтриване на лични данни е допустимо при основателно искане на субекта на данни или въз основа на законово изискване или съдебно решение.

Как защитаваме Вашата информация?

На фирмено ниво прилагаме вътрешни правила за защита на личните данни, които определят процедури за защита, ограничения за достъп до защитена информация и отговорност на служителите.

Вашата лична информация се съхранява и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специален достъп и са задължени да спазват конфиденциалността на данните.

Разкриване на лични данни на трети страни

Ние няма да продаваме или трансферираме по друг начин Вашите лични данни, събрани чрез сайта, на трети страни, както и няма да разрешаваме на никого извън дружеството достъп до или използване на Вашата лична информация.

В хода на изпълнение на сключен договор Вие можете да бъдете помолен да дадете съгласие за предаване на данни на други получатели, което се извършва независимо от действията на уебсайта и е обект на отделно Уведомление за поверителност, което ще Ви бъде връчено/изпратено при сключването на договора.

Ние също така можем да разкрием лични данни в случаите и при условията, предвидени в закона, за защита на жизненоважните интереси на нашите клиенти или трети лица, както и за защита на нашето имущество и за предотвратяване на измами и престъпления. В случаите, в които личните данни могат да бъдат законно разкрити на друг получател, Вие ще бъдете информирани.

Никаква лична информация, която идентифицира лицето, няма да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама или подобни.

Медийна лаборатория може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции и да изготвя вътрешни статистики.

Използване на бисквитки

На този сайт използваме само бисквитки, които не могат да идентифицират субекта на данни.

Права на субекта на данни

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, в това число информация за източника на данните, целите на обработка и предоставянето им на трети лица.

Вие имате правото да поискате актуализация или коригиране, ограничавате на обработването или изтриване на Вашите данни.

Вие имате правото да оттеглите своето съгласие по всяко време, което ще има действие по отношение на обработката на данни занапред.

Вие имате право да поискате събраните от вас данни чрез предоставяне на съгласие или на база договор в машинночетим формат, доколкото те са били обработени автоматично.

Вие имате право да възразите срещу обработване за целите на директен маркетинг, ако такова бъде извършено на основание легитимен интерес.

Можете да упражните правата си като отправите заявление, подписано със саморъчен или електронен подпис на следния еmail office@economix.bg или по пощата, адресирано до адрес: гр. София, ул. Хайдушка поляна, бл. 33, вх. А, ап.1, Медийна лаборатория Вие ще получите отговор на искането си в срок от 30 дни, освен ако искането не е прекомерно. В последния случай можем да удължим срока за обработка на заявлението, за което ще бъдете информирани.

Имате право на жалба до Комисията за защита на лични данни.

Използване на сайта от деца

Този сайт не е предназначен за лица под 16 години. Ако сте на възраст под 16 години, можете да използвате сайта само със съгласието на родител или настойник.

Политика при нарушение на сигурността на данните

Ние полагаме всички усилия за защита на личните данни. Въпреки това в случай на неоторизиран достъп до данните от Вашия профил или нежелано изтриване и/или модифициране на данните, ще Ви уведомим за това незабавно чрез публикуване на съобщение на сайта.

Контакт с Комисията за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Тел. 02/91 53 518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Контакт с нас

Адрес: гр. София, ул. Хайдушка поляна, бл. 33а, ап.1

Тел. 02 468 9115

Електронна поща: member@kufar.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *